Regulamin serwisu internetowego


Sklep 3dl.tech

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Serwis internetowy Sklep 3dl.tech dostępny pod adresem internetowym sklep.3dl.tech prowadzony jest przez.
  2. Użytkownicy mogą skontaktować ze usługodawcą za pośrednictwem:
   1. telefonu +48 71 757 57 26,
   2. e-mail sklep@3dl.tech,
   3. listownie .
  3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
  4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Korzystanie ze Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
  6. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. DEFINICJE
  1. Serwis – serwis internetowy Sklep 3dl.tech Usługodawcy dostępny pod adresem: sklep.3dl.tech,
  2. Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest ,
  3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
  4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną która korzysta oferty Serwisu,
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  7. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Serwisu w jakikolwiek sposób,
  8. Formularz zamówienia – dostępny w Serwisie formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia,
  9. Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Usługodawcą,
  10. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
  11. Dowód zakupu – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Do korzystania z usług Serwisu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
  2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
 4. ZAMÓWIENIA
  1. Serwis prowadzi działalność handlową na terytorium całej Polski i Unii Europejskiej.
  2. Zamówienia w Serwisie można składać poprzez:
   1. Formularz zamówienia,
   2. Pocztę elektroniczną e-mail,
  3. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  4. Serwis potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Serwis informuje ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane do wysyłki.
  5. Dla Kupującego oraz Usługodawcy wiążące są informacje zawarte na karcie Produktu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
  6. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki towaru. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentowi.
  7. Informujemy, że średni czas realizacji zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 3 dni robocze.
  8. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm..).
  9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:
   1. dla zamówień złożonych poprzez Formularz zamówienia dostępny w Serwisie – z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia przez Usługodawcę,
   2. dla zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail Usługodawcy z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Produktów.
  10. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
  11. Usługodawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktu w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.
  12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Usługodawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 5. PŁATNOŚCI
  1. Ceny prezentowane w Serwisie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  2. Do każdego zamówienia Usługodawca dołącza Dowód zakupu.
  3. Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Usługodawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
  4. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
   1. płatność przelewem na konto Sprzedającego
   2. płatność internetowa za pomocą systemu płatności
   3. Karta kredytowa/płatnicza
  5. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Usługodawcy.
  6. W przypadku gdy Kupujący wybrał formę płatności przelewem lub przy wykorzystaniu systemu płatności, termin na dokonanie wpłaty wynosi 3 dni.
  7. Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w Kosztach i warunkach dostawy.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące form płatności znajdują się na stronie serwisu w zakładce Płatności.
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Usługodawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Usługodawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 6. DOSTAWA
  1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
   1. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską,
   2. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez Pocztę Polską,
   3. odbiór w Paczkomatach Inpost,
   4. odbiór osobisty.
  2. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia w Serwisie.
  3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.
  4. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. Aktualne koszty i warunki dostawy znajdują się na stronach internetowych Serwisu w zakładce Koszty i warunki dostawy.
  5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 7. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE
  1. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Usługodawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Usługodawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.
  2. Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
  3. Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.
  4. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Usługodawcy.
  5. Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie, przy pomocy poczty elektronicznej na adres: sklep@3dl.tech lub w formie pisemnej na al. Ludomira Różyckiego 1C/25b, 51-608 Wrocław.
  6. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
  7. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:
   1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo
   2. żądać usunięcia wady, albo
   3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
   4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  8. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
  9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę.
  10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
  11. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  12. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Usługodawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Usługodawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres: al. Ludomira Różyckiego 1C/25b, 51-608 Wrocław. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Produktu do Usługodawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Produkt udostępnić w miejscu w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym fakcie Usługodawcę w celu terminu odbioru reklamowanego Produktu.
  13. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  14. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
   1. pisemnie na adres reklamującego,
   2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
   3. drogą telefoniczną.
 8. REKLAMACJA USŁUG SERWISU W POZOSTAŁYM ZAKRESIE
  1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
   1. dane tożsamości Użytkownika;
   2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
   3. okoliczności uzasadniające reklamację;
   4. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
  3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
  4. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
   1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
   2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
   3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
   4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
  5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.
  6. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
  7. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
   1. pisemnie na adres reklamującego,
   2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
   3. drogą telefoniczną.
  9. Informujemy również, że Konsumentem posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Usługodawcą.
   3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
  2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
    1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
    2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Usługodawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na al. Ludomira Różyckiego 1C/25b, 51-608 Wrocław, faksu, poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem sklep.3dl.tech. Oświadczenie może przesłanie skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  6. Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Usługodawcy ponosi Konsument.
  7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Usługodawcy przed jego upływem.
  9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Usługodawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Usługodawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
  11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
 10. PRZEDSIĘBIORCA JAKO KUPUJĄCY
  1. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
  2. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.
 11. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
  5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie na co Użytkownik, korzystając ze Serwisu wyraża zgodę.
 12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie ze Serwisie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
  2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.
 13. ZMIANY REGULAMINU
  1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu ze Serwisu na zasadach dotychczasowych.
  2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
  3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
  4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
  2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
  4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
  5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres sklep@3dl.tech.

Załącznik 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy